Vaaliteemat


MAAILMA MUUTTUU, ARVOT PYSYVÄT

Ihmisten hyvinvoinnin, toimeentulon ja turvallisuuden turvaaminen tulee olla tulevan eduskunnan tärkeimpiä prioriteettejä.

Ei heitetä hukkaan sitä hyvää mitä tällä kaudella saavutettiin, vaan jatketaan
pitkäjänteistä työtä oikeudenmukaisen politiikan puolesta.

Maailma muuttuu, arvot pysyvät.

Olen valmis jatkamaan työtä samojen arvojen puolesta ❤️

HYVINVOINTI

Kiireettömään hoitoon tulee päästä viikon sisällä yhteydenotosta.

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin tulee saada tarvittava hoito heti ja
hoitoketjujen tulee toimia katkeamatta.

Ikäihmisten
ennaltaehkäisevään hoitoon tulee panostaa. Seniorineuvoloiden perustaminen ja
eritasoista palveluasumista kunkin ikäihmisen tarpeeseen.

Liikkumista ja harrastamista tulee tukea sekä työhyvinvointiin on panostettava
työkykyisyyden ylläpitämiseksi.

TOIMEENTULO

Työntekijöiden ja eläkeläisten ostovoima turvattava hintojen noustessa.

Asumisen ja elämisen kustannukset on pidettävä kohtuullisina.

Energiahintoihin vaikutettava sekä valtakunnallisella että EU-sääntelyllä ja energiatuotannon
omavaraisuuteen tähtääviä investointeja tuettava.

Kotimaisen ruoan tuotannon tuet kohdistettava siten että tuki näkyy sekä tuottajien että
kuluttajien lompakossa.

TURVALLISUUS

Lisääntyneeseen katuväkivaltaan on puututtava. Poliisien ja järjestöjen riittävät resurssit on
turvattava.

Ennaltaehkäisevät matalankynnyksen mielenterveyspalvelut, perheiden
tukeminen ja monialainen yhteistoiminta (Ankkuri) ovat kovien keinojen sijasta
kaikkein toimivimpia keinoja ennaltaehkäistä ongelmien kärjistyminen mm.
katuväkivallaksi.

Turvallista yhteiskuntaa rakennetaan muutenkin kuin lisäämällä poliiseja kaduille. Ihmisten
turvallisuuden tunne rakentuu monista arkipäiväisistä asioista kuten
riittävästä toimeeentulosta, sote- ja pelastuspalvelujen toimimisesta sekä
luotettavasta maanpuolustuksesta. Kaikesta tästä on pidettävä huolta.

TALOUS

Valtiontalouden tasapainottamista tarvitaan. Kylmä leikkauslinja mm. Sote-palveluihin ja
koulutukseen ei kuitenkaan ole järkevää talouspolitiikkaa. Työllisyyden ja
tuottavuuden kasvu on paras ja inhimillisin tapa tasapainottaa taloutta.

On uskallettava myös investoida kasvuun. TKI-panostuksia lisäämällä ja
houkuttelemalla kasvuyrityksiä Suomeen saamme huomattavasti kestävämmän
talouskasvun aikaan kuin sosiaaliturvaa leikkaamalla kaikkien heikoimmassa
asemassa olevilta.

Valteman


VÄRLDEN FÖRÄNDRAS, VÄRDERINGARNA STÅR KVAR

Att säkerställa människors välbefinnande, inkomst och trygghet ska vara
de högsta prioriteringar för den kommande riksdagen.

Allt gott som uppnåddes under denna period får inte slösas bort, utan vi kommer att fortsätta jobba långsiktigt för en rättvis politik.

Världen förändras, värderingarna står kvar.

Jag är beredd att fortsätta att arbeta för samma värderingar ❤ ️

VÄLFÄRD

Icke-brådskande vård ska fås inom en vecka från att man tagit kontakt.

Barn och unga med mentala hälsoproblem ska ges behövlig vård omedelbart och
vårdkedjorna ska fungera utan avbrott.

Man bör satsa på förebyggande vård för äldre. Seniorrådgivningar ska grundas och
serviceboende på olika nivåer för att tillgodose varje äldre persons vårdbehov.

Motion och hobbyverksamhet bör stödjas och man bör satsa på arbetshälsa för att
upprätthålla arbetsförmågan.

UTKOMST

Arbetstagarnas och pensionärernas köpkraft ska tryggas när priserna stiger.

Boendekostnaderna och levnadskostnaderna ska hållas skäliga.

Energipriserna ska styras upp med såväl nationell lagstiftning som EU-lagstiftning.
Investeringar som syftar till självförsörjning inom energiproduktionen ska
understödas.

Stöden för inhemsk livsmedelsproduktion ska riktas så att stödet syns i både producenternas och konsumenternas plånböcker.

SÄKERHET

Det ökade våldet på gatorna måste aktivt bekämpas. Tillräckliga resurser ska tryggas till polisen och hjälporganisationer.

Förebyggande mentalvårdstjänster med låg tröskel, stöd till familjer och sektorsövergripande samarbete (Ankarverksamhet) i stället för hårda metoder är de mest fungerande metoderna
för att förebygga att problemen urartar bl.a. till gatuvåld.

Ett tryggt samhälle byggs på annat sätt än genom att öka antalet poliser på gatorna. Människors känsla av trygghet bygger på många vardagliga saker, såsom tillräcklig utkomst, fungerande social- och hälsovårdstjänster och räddningstjänster samt ett tillförlitligt försvar av landet. Allt detta måste vi ha omsorg om.

EKONOMI

En balansering av statsfinanserna behövs.

En kall nedskärningslinje som drabbar bl.a. social- och hälsovårdstjänster och utbildning är ingen förnuftig ekonomisk politik.

Ökad sysselsättning och produktivitet är det bästa och mest humana sättet att balansera ekonomin.

Man måste också våga investera i tillväxt.

Genom ökning av FUI-verksamhet och genom att locka tillväxtföretag till Finland kan vi åstadkomma en betydligt mer hållbar ekonomisk tillväxt än genom att skära ned på den sociala tryggheten för de som har det allra sämst.