Vaaliteemat - Valteman


Julkiset hyvinvointipalvelut pelastettava

Jokaisella kansalaisella tulee olla yhdenvertaiset oikeudet laadukkaaseen koulutukseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yksityistäminen tulee lopettaa

Sote-uudistus tulee toteuttaa asiakaslähtöisesti ja palvelujen tuottajat tulee valita laatukriteereihin perustuen.

Työntekijöiden työehtojen polkeminen lopetettava

Nykyhallituksen tasapainottamistoimet ovat kohdelleet työntekijöitä ja varsinkin naisvaltaista julkista sektoria erityisen kovalla kädellä.

Työntekijät ovat joutuneet kantamaan suuren vastuun valtion talouden tasapainottamisesta, kun palkkoja on kilpailukykysopimuksen myötä leikattu ja työaikaa pidennetty.

Tulevalla hallituskaudella nämä virheet on korjattava investoimalla työntekijöiden työehtoihin ja työssä jaksamiseen jotta emme menetä tätä ammattitaitoista henkilökuntaa.

Pohjanmaan paremman tulevaisuuden puolesta

Pohjanmaalla julkisen tutkimus- ja kehitysrahoituksen osuus on Vaasan vaalipiirissä vain noin 2,5 % koko maan julkisesta T&K-rahoituksesta, vaikka yli 10 % Suomen viennistä ja teollisuuden jalostusarvosta lähtee alueeltamme!

Tutkimus- ja kehitysrahoitusta on kanavoitava jatkossa nykyistä voimakkaammin alueellemme.

Valtakunnallisia raide- ja maantieliikenteen pääväyliä määritettäessä on huomioitava henkilöliikenteen rinnalla väylien merkitys teollisuuden kuljetuksille ja alueen yrityksille.

Rädda de offentliga välfärdstjänsterna

Varje medborgare ska ensidigt ha rätt till högkvalitativ utbildning och social- och hälsovårdstjänster.

Privatisering av social- och hälsovårdstjänster ska ta ett slut.

Sote-reformen ska verkställas ur ett patientperspektiv och serviceproducenterna ska väljas utgående från kvalitetskriterier.

Försämrandet av arbetsmarknadens villkor ska upphöra

Den nuvarande regeringens anpassningsåtgärder har drabbat löntagarna och den kvinnodominerade offentliga sektorn oskäligt hårt.

Arbetstagarna har tvingats bära ett stort ansvar för statens ekonomiska anpassningsåtgärder. Förutom att lönerna sänkts har arbetstiden förlängts.

Under kommande regeringsperiod ska dessa felaktigheter korrigeras genom investeringar på att stöda arbetstagarna och hjälpa människor att orka i arbetslivet. Detta är viktigt för att vi inte ska förlora kunnig arbetskraft.

Österbotten med i arbetet för en bättre framtid

Trots att över 10 procent av Finlands export och förädlingsarbetet inom industrin kommer från Österbotten får vårt landskap endast ungefär 2,5% av investeringsstöden för forskning.

Vi måste bli bättre på att bära hem investeringsstöd till det forsknings- och utvecklingsarbete som behövs inom vårt landskap.

Riksomfattande ban- och vägnätets huvudleder måste planeras på ett sådant sätt att persontrafik stöder och samverkar med regionens industri- och företag.