Samat arvot - Samma värderingar

TYÖ

Hyvinvointiyhteiskuntamme on rakennettu työtä tekemällä. Työpaikkojen luominen ja työnsaantimahdollisuuksien lisääminen onkin elinehto yhteiskuntamme rakentamiselle.

Yksilölle työ merkitsee toimeentulon lähdettä, toimintaa perheen tai yhteisön hyväksi sekä oman ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin rakentamista.

Nykyhallituksen tasapainottamistoimet ovat koskettaneet jollain tavalla meitä jokaista.Leikkaukset ovat kohdistuneet koko työmarkkinakenttään, mutta kohdelleet varsinkin naisvaltaista julkista sektoria erityisen kovalla kädellä.Säästöjen myötä henkilökuntamäärää on vähennetty ja samalla työnsä säilyttäneiden työntekijöiden työnkuormitus on kasvanut entisestään. Työntekijät ovat joutuneet kantamaan myös suuren vastuun valtion talouden tasapainottamisesta, kun palkkoja on kilpailukykysopimuksen myötä leikattu ja samalla työaikaa vielä pidennetty.

Tulevalla hallituskaudella nämä virheet on korjattava investoimalla työntekijöiden työehtoihin ja työssä jaksamiseen.

KOULUTUS

Koska työ on suuren muutoksen alla, on myös koulutuspolitiikan vastattava tähän haasteeseen. Tulevalla vuosikymmenellä meidän on jälleen otettava paikkamme koulutuksen kärkimaana.

Suomen menestys ja globaali rooli rakentuvat koulutuksen, tutkimuksen ja uusien innovaatioiden varaan.Se on tärkeää paitsi Suomelle itselleen, myös siksi että kestävän kehityksen yhteiskuntien rakentamisen kannalta osaaminen on aivan keskiössä.

Koulutuksen tasa-arvo on ollut Suomen osaamisen ja menestyksen kivijalka.Hallituksen leikkaukset ovat kuitenkin murentaneet vakavasti tätä pohjaa tällä hallituskaudella.

Suomen kansainvälinen menestysvaltti eivät ole yksittäiset huippuosaajat, vaan koulutusjärjestelmä, joka lähtee siitä, että kaikki ovat huippuosaajia.

Koulutukseen varattujen määrärahojen leikkaaminen on lopetettava, oppivelvollisuutta tulee laajentaa toiselle asteelle ja toisen asteen koulutuksesta tulee tehdä maksutonta.Vain näin varmistamme jokaiselle suomalaiselle osaamisen muuttuvan työelämän tarpeisiin.

TASA-ARVO

Kestävä hyvinvointi ja oikeudenmukainen yhteiskunta rakentuvat ihmisten tasa-arvoisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen pohjalle. Tasa-arvon edistäminen rakentuu tasapuolisesta kohtelusta ja erityisryhmien huomioimisesta työelämässä, koulutuksessa ja koko yhteiskunnassa.

Tasa-arvoiseen yhteiskuntaan kuuluu eriarvoisuuden ehkäisy, taloudellinen riippumattomuus ja pienet tuloerot.

Tulo- ja omaisuuserojen kasvu, sukupuoleen liittyvät palkkaerot, terveyserot, koulutuksen jakautuminen ja eriarvoisuus työelämässä ovat maamme tärkeimmät tasa-arvohaasteet.

Tämän maan ylpeys on ollut tasa-arvoinen koulutus ja jokaisen lapsen mahdollisuus tavoitella unelmiaan. Nykyhallituksen tekemät leikkaukset pudottavat kuitenkin pohjaa pois suomalaisen koulutuksen tasa-arvolta. Varhaiskasvatusta on rajattu, peruskoulu on pulassa, ja sukupuoli ja perhetausta määrittävät yhä enemmän menestymistä opintiellä.

Selvitykset osoittavat, että merkittävä este kouluttautumiselle on rahanpuute ja oppimateriaalien korkeat kustannukset etenkin toisella asteella.Varhaiskasvatuksen rajaukset poistamalla taataan kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet elämässä heti varhaislapsuudesta lähtien.

OIKEUDENMUKAISUUS

Suomi pärjää, jos pidämme yhtä. Pidämme yhtä, jos suomalaiset pitävät yhteiskuntaa oikeudenmukaisena.Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa jokainen toimii kykyjensä mukaan oman ja yhteisen hyvinvoinnin puolesta. Ympäristöstä ja jokaisesta ihmisestä pidetään huolta. Jokaisella ihmisellä on oltava mahdollisuus toteuttaa itseään vapaasti ja tasavertaisesti.

Ihmisillä on oikeus elää vapaina riippumatta henkilökohtaisista ominaisuuksista tai taloudellisista lähtökohdista.Heille kuuluu vapaus kaikessa, mikä ei vahingoita muita ihmisiä, ympäristöä tai yhteiskuntaa. Kansalaisten aineellisen hyvinvoinnin, turvallisuuden ja sivistyksen lisääntyminen riippuu sekä talouden tuottavuudesta että sen tulosten oikeudenmukaisesta jakamisesta.

Verotuksella hillitään eriarvoisuutta ottamalla maksukyky huomioon verotuksessa.Oikeudenmukainen verotus tarkoittaa, että samaa tuloa ja varallisuutta verotetaan saman verran ja suurta enemmän. Verotuksen painopistettä tulee siirtää työn ja kulutuksen verotuksesta enemmän omistamisen verotukseen. Palkansaajien ja yrittäjien verotus sekä sosiaaliturva tulee rakentaa tasapuoliseksi.

YHTEISTYÖ

Menestyvä ja kehittyvä seutu tarvitsee aktiivisesti Vaasan seudun puolesta työtä tekeviä päättäjiä.

Yksikään kansanedustaja, puolue, kaupunki tai seutu ei kuitenkaan pärjää yksin. Tästä syystä yhteistyön tekeminen yhteisten asioiden edistämiseksi on elintärkeää.

Vetovoimaista seutua kehittäessä yhteistyön eri sidosryhmien kanssa on toimittava.

Ainoastaan yhdessä voimme tehdä Vaasan seudusta entistä vetovoimaisemman, ainoastaan yhdessä voimme optimaalisesti kehittää seutumme opetussektoria, sosiaali- ja terveydenhoitoa, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, infrastruktuuria sekä myös kansainvälisiä yhteistyöverkostojamme.

ARBETE

Vårt välfärdssamhälle är uppbyggt på arbete. Skapandet av arbetsplatser och möjligheten att få arbete är livsnödvändigt för byggandet av vårt samhälle. För den enskilde betyder arbete inkomst, trygghet för familjen och möjligheten att vara en del av välfärdsbygget.

Den nuvarande regeringens anpassningsåtgärder har på sätt eller annat påverkat oss alla. Nedskärningar har varit riktat mot hela arbetsmarknaden men de har varit anmärkningsvärt stora gentemot den kvinnodominerade offentliga sektorn. På grund av inbesparingar har personalstyrkan minskat och arbetsbördan för de kvarvarande har blivit allt större.

Arbetstagare har tvingats bära upp också en stor del av ansvaret för statens anpassningsåtgärder, när lönerna, genom ”Kiky-avtalet” skars ner och arbetstiderna förlängdes. Under kommande regeringsperiod ska dessa orättvisor korrigeras genom att satsa på förbättrade arbetsvillkor och satsningar på att arbetstagare ska orka i arbetslivet

UTBILDNING

Eftersom arbetslivet hela tiden förändras är det viktigt att utbildningspolitiken anpassas till utmaningarna. Under kommande årtionden ska vi återigen bli en av världens främsta länder när det kvaliteten på utbildning.

Finlands framgång och globala betydelse är byggd på utbildning, forskning och förmågan till innovation. Det är viktigt, inte bara för Finland, utan också för att utvecklingen av ett hållbart samhälle kräver ett kunnigt och insiktsfullt folk.


En jämlik och allmänt tillgänglig skola och utbildning har varit en av grundstenarna i finländskt kunnande och framgång. Regeringens nedskärningar har kraftfullt skadat detta viktiga fundament.

Finlands internationella framgångar beror inte enbart på enskilda prestationer av världsklass utan också vårt skolsystem som ger vem som helst möjligheten att prestera på absolut högsta världsklass.

Pengar som har reserverats för utbildning har dragits in och det här måste få ett slut. Läroplikten ska förlängas till andra stadiet och utbildningen inom andra stadiet blir gratis. Detta är en förutsättning för att vi i framtiden har en välutbildad arbetskraft och en arbetsmarknad som klarar av att möta våra framtida behov.

JÄMLIKHET

Hållbar välfärd och ett rättvist samhälle byggs av människor som tillsammans jobbar på en jämställd grund. Befrämjandet av jämställdhet kräver jämlik behandling och uppmärksamhet av människor med särskilda behov såväl i arbetslivet, som i skolan och överallt i samhället.

I ett jämlikt samhälle krävs förebyggande mot ojämlikhet, ekonomisk självständighet och små inkomstskillnader. Ökade skillnader i inkomster- och förmögenhet, tillsammans med ojämlikhet mellan könen, skillnader i hälsa och utbildnings- och arbetsmöjligheter våra viktigaste utmaningar när det gäller jämställdhet.

Det här landets stora stolthet har varit ett jämställt utbildningssystem och varenda barns möjlighet att få fullfölja sina drömmar. Den nuvarande regeringens gjorda nedskärningar har slagit botten ur det finländska utbildningssystemets jämställda grundvärderingar.

Tillgången till småbarnsfostran är begränsad, grundskolan är i kris och kön och familjebakgrund är ännu avgörande för framgångsrika studier.

Utredningar visar att ett anmärkningsvärt stort hinder för framgångsrika studier är penningbrist och höga kostnader för utbildningsmaterial speciellt inom andra stadiet. Att ta bort begräsningar av rätten till småbarnsfostran garanterar alla jämlika möjligheter direkt efter barnaåren.

RÄTTVISA

Finland klarar sig om vi håller ihop. Vi håller ihop så länge vi värnar om ett rättvist samhälle. I ett rättvist samhälle verkar alla, enligt sin egen förmåga, för att på bästa vis utveckla välfärdssamhället. Miljön och varje människa tas om hand. Varje människa har möjlighet att utveckla sig själv fritt och på jämlika grunder.

Människor har rätt att leva fria oberoende av personliga begränsningar eller ekonomiska förutsättningar. Människor ska ha rätt att göra vad de vill, så länge det inte skadar andra människor, miljön eller samhället.

Befrämjandet av medborgarnas materiella välfärd, säkerhet och bildningsnivå beror såväl på ekonomisk tillväxt och att denna kan fördelas på ett rättvist sätt.

Beskattningen utformas så att skillnader i människors betalningsförmåga tas i beaktande. En rättvis beskattning betyder att samma inkomster och egendom beskattas på samma sätt och att större inkomster och värdefullare egendom beskattas högre. Tyngden i beskattningen ska flyttas mera från arbete och konsumtion till ägande. Löntagarnas och företagarnas beskattning ska byggas på jämlika grunder.

SAMARBETE

För att vårt landskap ska utvecklas och bli framgångsrik krävs det aktiva och hårt arbetande beslutsfattare som aktivt verkar för utvecklandet av Vasaregionen. Ingen enskild riksdagsledamot, inget parti och ingen stad eller region klarar sig ensam. Av den orsaken är framgångsrikt samarbete av mycket stor betydelse. En attraktiv region som utvecklas i samarbete med olika samarbetspartners är också en region som ger ett mervärde.

Endast tillsammans kan vi göra Vasaregionen ännu attraktivare, endast tillsammans kan vi optimalt utveckla vår regions utbildningssektor, social- och hälsovård, näringslivets verksamhetsförutsättningar, infrastruktur samt vårt internationella nätverk.